Statūti

Biedrības, darba devēju organizācijas ”Latvijas Biznesa savienība”

STATŪTI

 1. nodaļa. Biedrības nosaukums.
 • Biedrības, darba devēju organizācijas nosaukums ir “Latvijas Biznesa savienība” (turpmāk tekstā – LBS). Biedrība lietos arī nosaukuma tulkojumu angļu valodā ”Business Union of Latvia”.
 1. nodaļa. Biedrības statuss.
 • LBS ir izveidota apvienojoties biedrībām “Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums” un biedrības „Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu konfederācija”.
 • LBS statusu un mērķus nacionālā un starptautiskā līmenī nosaka Darba devēju organizāciju un to apvienību likums un Biedrību un nodibinājumu likums.
 • LBS darbības pamatprincipi balstās uz Starptautiskās darba organizācijas konvenciju par trīspusējām konsultācijām, Apvienoto Nāciju Organizācijas pamatnostādnēm par sociālo partnerību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.
 1. nodaļa. Biedrības mērķi
 • Biedrības mērķi ir:
  • pamatojoties uz Eiropas mazo uzņēmumu Hartu, sekmēt Latvijas mazo un vidējo komersantu (turpmāk – MVK) darbību un attīstību;
  • apvienot, koordinēt un pārstāvēt Latvijas MVK intereses nacionālā un starptautiskā līmenī;
  • sekmēt komunikāciju, informācijas un pieredzes apmaiņu starp biedrības biedriem;
  • īstenot izglītības un apmācības pasākumus, lai attīstītu jauniešu un pieaugušo radošumu un uzņēmējspējas;
  • organizēt sociālās kampaņas, labdarības pasākumus iedzīvotāju labklājības līmeņa uzlabošanai valstī;
  • sniegt ierosinājumus valsts un pašvaldību iestādēm, sadarboties ar komersantiem, biedrībām, ekspertiem, izglītības un zinātnes institūcijām, lai kāpinātu uzņēmējdarbības aktivitāti, konkurētspēju un darba vietu kvalitāti;
  • veicināt sabiedrības izpratni par MVK sociāli ekonomisko nozīmi Latvijā.
 1. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
 • Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
 1. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
 • Biedrībā, iesniedzot rakstisku pieteikumu, var iestāties jebkura rīcībspējīga juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura atzīst Biedrības mērķus, pilda šos Statūtus un ar savu darbu vai līdzekļiem atbalsta mērķu panākšanu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības Padome.
 • Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Padome. Uz Padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, tiek uzaicināts pats pieteicējs. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomes lēmums rakstveidā tiek paziņots pieteicējam.
 • Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt Biedru sapulcei. Ja arī Biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
 • Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to Padomei;
 • Biedru var izslēgt no Biedrības ar Padomes lēmumu, ja:
  • biedrs vairāk kā gadu nav nomaksājis biedra naudu;
  • biedrs nepilda Biedru sapulces un Padomes lēmumus;
  • biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
  • biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
 • Jautājumu par LBS biedra izslēgšanu Padome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. Padomes lēmumu par izslēgšanu no Biedrības var pārsūdzēt biedru sapulcei, kuras lēmums ir galīgs.
 1. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
 • Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
  • piedalīties Biedrības pārvaldē,
  • saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
  • piedalīties visos Biedrības bezmaksas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, saņemt atbildi pēc būtības, kā arī aizstāvēt savu viedokli,
 • Biedrības biedru pienākumi:
  • ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru sapulces un Padomes lēmumus,
  • regulāri maksāt biedra naudu,
  • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
  • neizpaust informāciju, kas ir Biedrības vai tās atsevišķa biedra komercnoslēpums.
 • Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
 1. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
 • Ar Padomes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
 • Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības Padome.
 1. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
 • Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
 • Biedri rakstiski vai ar e-pastu pilnvaro savu pārstāvi piedalīties kopsapulces darbā un tās vēlētajās institūcijās. Laikā starp Biedru sapulcēm biedri ir tiesīgas mainīt savus pārstāvjus rakstiski vai ar e-pastu paziņojot par to Padomei.
 • Tikai Biedru sapulce:
  • pieņem un groza Statūtus;
  • ievēl uz 4 gadiem Padomi, Padomes priekšsēdētāju (Prezidentu), Padomes priekšsēdētāja vietniekus (Viceprezidentus), izņemot 9.3.punktā noteiktos gadījumus;
  • ievēl un atsauc Valdes priekšsēdētāju (Ģenerāldirektoru);
  • ievēl uz 1 gadu Revīzijas komisiju;
  • apstiprina Valdes un Revīzijas komisijas pārskatus;
  • apstiprina stratēģiju un darbības programmu;
  • nosaka iestāšanās un biedra naudas apmēru;
  • apstiprina budžetu;
  • pieņem lēmumu par darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
  • lemj par Padomes locekļu, Padomes priekšsēdētāja (Prezidenta), Padomes priekšsēdētāja vietnieku (Viceprezidentu) un Revīzijas komisijas atsaukšanu pirms termiņa izbeigšanās.
 • Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedru sapulcē biedru pārstāv juridiskās personas vai tiesībspējīgas personālsabiedrības vadītājs vai vadītāja rakstiski pilnvarota persona.
 • Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.
 • Ārkārtas Biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
 • Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
 • Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
 • Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tā tiek sasaukta atkārtoti, tad tā ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
 • Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
 1. nodaļa. Padome
 • LBS uzraudzības institūcija ir Padome, kas sastāv no 9 Padomes locekļiem, kuru vidū proporcionāli pārstāvēti atšķirīgu nozaru un reģionālu komersanti un biedrības, darba devēju organizācijas.
 • Padomes darbu vada Padomes priekšsēdētājs (Prezidents), kuram ir 2 (divi) vietnieki (Viceprezidenti).
 • Padomes loceklis zaudē savu Padomes locekļa statusu, ja:
  • biedrs, kuru pārstāv Padomes loceklis, izstājas no LBS;
  • biedrs, kuru pārstāv Padomes loceklis, atsauc savu pilnvarojumu vai izbeidzas tiesiskās attiecības, kas pastāvējušas starp LBS biedru un attiecīgo Padomes locekli;
  • Padomes loceklis atsakās no Padomes locekļa pienākumu pildīšanas.
 • Statūtu 9.3.punktā noteiktajā gadījumā Padomei ir tiesības no LBS biedru vidus līdz nākamajai Biedru sapulcei apstiprināt jaunu Padomes locekli. Šādos gadījumos, izvēloties Padomes locekli, priekšroka tiek dota tai personai, kas biedru sapulcē netika ievēlēta par padomes locekli, bet saņēma nākamo lielāko balsu skaitu. Šādos gadījumos trīs Padomes locekļi var izvirzīt Padomes locekļa kandidātu no LBS biedru vidus. Padomes locekli apstiprina ar divu trešdaļu Padomes locekļu balsu vairākumu.
 • Padomes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
 • Tikai Padome:
  • uzņem un izslēdz LBS biedrus;
  • pēc biedru vai savas iniciatīvas var uzņemt goda biedrus. Par goda biedriem var būt fiziskās un juridiskās personas, kuras sniegušas lielu atbalstu LBS mērķa īstenošanā. Goda biedriem ir visas biedru tiesības, izņemot balsstiesības – viņiem ir tikai padomdevēja tiesības. Goda biedri ir atbrīvoti no pienākuma maksāt iestāšanās naudu un biedru naudu;
  • izvirza Biedru sapulcei ievēlēšanai Valdes priekšsēdētāju (Ģenerāldirektoru);
  • lemj par efektīvai darbībai nepieciešamo nodibinājumu vai komercsabiedrību dibināšanu;
  • izskata LBS stratēģiju, darbības programmu projektus, kā arī galvenos darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus un iesniedz tos izskatīšanai Biedru sapulcē;
  • apstiprina Izpildinstitūcijas organizatorisko struktūru;
  • izskata un iesniedz Biedru sapulcei apstiprināšanai LBS budžeta projektu
  • atbrīvo no amata Valdes priekšsēdētāju (Ģenerāldirektoru) pēc Darba likuma 100.panta.
  • Padomes lēmumi tiek pieņemti atklātā balsošanā ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja (Prezidenta) balss.
  • Padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi ceturksnī.
  • Prezidenta uzdevumā Padomes sēdes organizē Valdes priekšsēdētājs (Ģenerāldirektors).
  • Prezidentam nav tiesību piedalīties tādu lēmumu izskatīšanā, kas attiecas uz viņu pašu.
  • Padomes sēdes ir atklātas, un tajās var piedalīties jebkurš biedrs.
  • Padomes sēdes tiek protokolētas. Padomes sēdē piedalās sekretārs, kurš nav Padomes loceklis. Padomes sēdes tiek protokolētas, protokolā skaidri norādot apspriestos jautājumus, to pamatojumu un pieņemtos lēmumus. Pēc tam, kad protokolu parakstījis Prezidents, to nosūta Padomes locekļiem un dara zināmu biedriem, izmantojot iekšējos saziņas kanālus.
  • Tiek uzskatīts, ka katrs Padomes loceklis, kurš piedalījies jautājuma izskatīšanā, ir piedalījies arī lēmuma pieņemšanā, izņemot gadījumus, kad protokolā ir ierakstīts atšķirīgs šā locekļa viedoklis.
  • Padome nepieņem būtiskus lēmumus, kuri nav iekļauti dienas kārtībā, izņemot gadījumus, kad Padome vienbalsīgi par to vienojas.
  • Deleģējot noteiktas pilnvaras Valdes priekšsēdētājam (Ģenerāldirektoram) un Izpildinstitūcijai, Padome regulāri izvērtē, vai atsevišķos gadījumos ir jāizveido speciāla deleģējuma finanšu-ekonomiskais ietvars.
 1. nodaļa. Padomes priekšsēdētājs (Prezidents)
 • Padomes priekšsēdētājs (Prezidents):
  • reprezentē LBS attiecībās ar valsts pārvaldes un citām organizācijām, kā arī ar ārvalstu un starptautiskām organizācijām augstākajā līmenī;
  • organizē Padomes darbu, vada tās sēdes un ir atbildīgs par tās darbu;
  • izvirza Padomes priekšsēdētāja vietnieku (Viceprezidentu) kandidatūras apstiprināšanai Biedru sapulcē;
  • ierosina Padomei izvirzīšanai un slēdz darba līgumu ar Valdes priekšsēdētāju (Ģenerāldirektoru).
  • Padomes priekšsēdētāja (Prezidenta) prombūtnē viņa funkcijas var tikt deleģētas kādam no Padomes priekšsēdētāja vietniekiem (Viceprezidentiem).
 1. nodaļa. Valdes priekšsēdētājs (Ģenerāldirektors)
 • Valde ir LBS Izpildinstitūcijas vadītājs.
 • Valde vada operatīvo darbu, uzturot attiecības ar valsts pārvaldes un citām organizācijām, kā arī ar ārvalstu un starptautiskām organizācijām un pārstāv Biedrību, pārzina un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, Statūtiem, Biedru sapulces vai Padomes lēmumiem.
 • Valde organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un veic citus pienākumus saskaņā ar statūtos noteikto kompetenci.
 • Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces vai Padomes kompetencē.
 • Valde nodrošina Biedru sapulču sasaukšanu un organizē to darbu.
 • Valdes sastāvā ir viens Valdes loceklis – Valdes priekšsēdētājs (Ģenerāldirektors).
 • Valdes priekšsēdētāju (Ģenerāldirektoru) var atsaukt tikai Biedru sapulce. To var darīt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana, kas tiek noteikta darba līgumā.
 • Valdes priekšsēdētājs (Ģenerāldirektors) pilda savus pienākumus saskaņā ar LBS budžeta iespējām.
 • Valdes priekšsēdētājs (Ģenerāldirektors):
  • vada Izpildinstitūciju saskaņā ar Biedru sapulces un Padomes lēmumiem;
  • pieņem darbā un izbeidz darba attiecības ar darbiniekiem, organizē viņu pienākumu izpildi;
  • pārstāv LBS valsts, pašvaldību, nevalstiskajās un privātajās institūcijās;
  • atskaitās Padomei par darbību ne retāk kā reizi ceturksnī.
  • nodrošina, lai Padome saņemtu objektīvus un ar biedriem saskaņotus ieteikumus un priekšlikumus, detalizētu un atbilstošu informāciju, kas nepieciešama, lai Padome varētu pieņemt pamatotus lēmumus.
 1. nodaļa. Izpildinstitūcija.
 • Izpildinstitūcija nodrošina darbu un to vada Valdes priekšsēdētājs (Ģenerāldirektors);
 • Izpildinstitūcijas darbību, tiesības un pienākumus nosaka nolikums, ko apstiprina Padome un budžets, ko apstiprina Biedru sapulce.
 1. nodaļa. Revīzijas komisija.
 • Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revīzijas komisija, kuru ievēl Biedru sapulce uz vienu gadu.
 • Biedrības Revīzijas komisijas loceklis nevar būt Biedrības Valdes priekšsēdētājs.
 • Revīzijas komisija:
  • veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
  • dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
  • izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
  • sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
  • Revīzijas komisija lēmumus pieņem, revīzijas komisijas locekļiem vienojoties.
 • Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
 • Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.
 1. nodaļa. Biedrības līdzekļi.
 • Biedrības līdzekļus veido:
  • biedru iestāšanās nauda, biedru nauda, mērķiemaksas un ziedojumi;
  • ieņēmumi, kas iegūti Biedrības rīkotajos pasākumos un projektos;
  • naudas līdzekļi un materiālās vērtības, kas saņemtas no citām juridiskām un fiziskām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 • Biedrības līdzekļi tiek izlietoti Statūtos minēto mērķu īstenošanai, kā arī to izdevumu segšanai, kas saistīti ar Valdes, tās darbinieku vai ekspertu uzturēšanu un darba nodrošināšanu.
 • Biedrības biedri maksā biedru iestāšanās un biedru naudu saskaņā ar biedru sapulces lēmumu, kas balstās uz biedru sapulces apstiprinātu Biedrības stratēģiju, darbības programmu un budžetu.
 1. nodaļa. Biedrības darbības pārtraukšanas kārtība.
 • Ja tiek pieņemts, lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu, tad Biedru sapulce ar savu lēmumu nosaka Biedrības mantas un finansiālo līdzekļu izlietošanas kārtību, kārtību, kādā sakārtojami un saglabājami Biedrības arhīvu dokumenti, ievēl likvidācijas komisiju, kura darbojas Biedru sapulces piešķirto pilnvaru apjomā.
 • Informācija par Biedrības darbības izbeigšanu tiek publicēta masu informācijas līdzekļos tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

 

.