EaP SMEs 2016

Mazā biznesa pārstāvji apvienojas, lai rastu idejas ekonomiskai attīstībai.

Šogad Moldovas, Gruzijas, Ukrainas un Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) pārstāvošas organizācijas kopīgi strādās, lai meklētu labākos risinājumus MVU attīstībai, rodot labākās idejas, kā veicināt izaugsmi ekonomisku satricinājumu laikā.

Moldova, Gruzija un Ukraina ir trīs Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstis, kas šobrīd uzsākušas dziļāku Eiropas integrāciju, par ko liecina nesen parakstītie Asociāciju līgumi un saistībā ar tiem izveidotās Padziļinātās un visaptverošās brīvās tirdzniecības zonas (Deep and Comprehensive Free Trade Areas – DCFTA). Lai pilnvērtīgi izmantotu DCFTA radītos apstākļus, šīm valstīm jāveic plašas reformas ekonomikas liberalizācijas jomā, atbalstot ilgtspējīgus biznesa risinājumus un uzlabojot vispārējo uzņēmējdarbības klimatu valstī.

Tajā pat laikā, Latvija, kuras sākotnējā izejas pozīcija bija līdzīga kā Moldovai, Ukrainai un Gruzijai ir veiksmīgu pārmaiņu piemērs ne tikai veicot nepieciešamās  ekonomikas reformas, bet arī nesenajos gados radot piemēru tam, kā pārvarēt ievērojamu ekonomisku krīzi, ieviešot saprātīgu ekonomisko politiku un inovatīvus biznesa atbalsta risinājumus ierobežota finansējuma apstākļos.

Latvija ir ieviesusi vairākus risinājumus, kas palīdzēja MVU kļūt par valsts ekonomiskās atjaunotnes vadošo virzītāju. Izanalizēt, kuri no šiem risinājumiem varētu būt piemēroti ieviešanai Moldovā, Gruzijā un Ukrainā, ir šī projekta galvenais uzdevums.

Lai to sasniegtu, projekta partneri veiks vairākus pasākumus:

  • Pieredzes apmaiņas brauciens uz Latviju, kura laikā notiks tikšanās ar institūcijām un organizācijām, kas ir atbildīgas par biznesa vides veidošanos Latvijā – Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, finanšu institūciju “Altum”, pašvaldībām, MVU organizācijām (6. – 9. jūnijs, 2016)
  • Novērtējuma ziņojumi par MVU situāciju partnervalstīs – Moldovā, Ukrainā, Gruzijā
  • Diskusija Moldovā, kuras laikā tiks spriests par ieteikumiem izmaiņām MVU politikā Moldovā, Ukrainā, Gruzijā (Oktobris, 2016)
  • Gala novērtējuma ziņojums ar ieteikumiem, kas balstīti Latvijas pieredzē (Novembris, 2016)
  • Moldovas, Ukrainas, Gruzijas valdību iepazīstināšana ar projekta ieteikumiem.

Projektu “Mazās uzņēmējdarbības akts Eiropai un Padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas  – ceļvedis Ukrainas, Moldovas un Gruzijas ekonomiskai izaugsmei, ņemot vērā Latvijas pieredzi ekonomiskās krīzes pārvarēšanā” atbalsta Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības foruma (Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF) pārfinansēšanas grantu programma.

Ar pārfinansēšanas programmu Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības forums atbalsta projektus Austrumu partnerības valstīs ar reģionālu dimensiju, kas palīdzēs izpildīt EaP CSF misiju. Pārfinansēšanas grantu programmu atbalsta Eiropas Savienība, National Endowment for Democracy un Čehijas Ārlietu ministrija. 2016.gada grantu shēmas ietvaros pieejami ir 307 500 EUR. Granti ir pieejami NVO no Austrumu partnerības un ES valstīm. Atbalsta mērķa nozares ir demokrātija un cilvēktiesības, ekonomiskā integrācija, vide un enerģētika, kontakti starp cilvēkiem, sociālā un nodarbinātības politika.

Projektu īsteno:

Saistītās ziņas:

SMEs come together to seek ideas for economic development

Moldovas, Ukrainas un Gruzijas partneri atzīst: e-pakalpojumi, vienoti pakalpojumu centri, interneta pieejamība – ir lietas ar kurām varam lepoties Latvi

Ko Austrumu Partnerības valstis var mācīties no Latvijas pieredzes?

MVU izaugsmei Austrumu partnerības valstīs nepieciešama vienota atbalsta sistēma un vienkāršoti nodokļu režīmi mazajiem uzņēmumiem

Ziņojums par uzņēmējdarbības vidi Moldovā, Ukrainā un Gruzijā un rekomendācijas, kas izstrādātas balstoties uz Latvijas pieredzi.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par tās saturu pilnībā ir atbildīga Latvijas Biznesa savienība un tā nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli.

All_logo